4K

Định nghĩa 4K là gì?

4K4K. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 4K - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

4K là một tiêu chuẩn hiển thị bao gồm TV, màn hình, thiết bị video khác có hỗ trợ độ phân giải ngang khoảng 4.000 pixel. Các tiêu chuẩn phổ biến nhất 4K là Ultra HD (hoặc UHD), trong đó có một độ phân giải 3840 x 2160 pixel (rộng 3.840 pixel bởi 2.160 pixel cao). Đó là chính xác gấp đôi độ phân giải của HDTV (1920 x 1080) và có tỷ lệ 16 x 9 khía cạnh giống hệt nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 4K? - Definition

4K is a display standard that includes televisions, monitors, and other video equipment that supports a horizontal resolution of roughly 4,000 pixels. The most common 4K standard is Ultra HD (or UHD), which has a resolution of 3840 x 2160 pixels (3,840 pixels wide by 2,160 pixels tall). It is exactly twice the resolution of HDTV (1920 x 1080) and has an identical 16 x 9 aspect ratio.

Understanding the 4K

Thuật ngữ liên quan

  • 4G
  • 802.11a

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *