Zero Day Exploit

Định nghĩa Zero Day Exploit là gì?

Zero Day ExploitZero Day Khai thác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zero Day Exploit - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một zero day khai thác là một cuộc tấn công máy tính độc hại mà lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trước khi lỗ hổng được biết đến. Điều này có nghĩa các vấn đề an ninh được làm cho biết cùng ngày với các cuộc tấn công máy tính được phát hành. Nói cách khác, các nhà phát triển phần mềm có zero ngày để chuẩn bị cho việc vi phạm an ninh và phải làm việc càng nhanh càng tốt để phát triển một bản vá hoặc cập nhật các bản sửa lỗi mà vấn đề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Zero Day Exploit? - Definition

A zero day exploit is a malicious computer attack that takes advantage of a security hole before the vulnerability is known. This means the security issue is made known the same day as the computer attack is released. In other words, the software developer has zero days to prepare for the security breach and must work as quickly as possible to develop a patch or update that fixes the problem.

Understanding the Zero Day Exploit

Thuật ngữ liên quan

  • Zebibyte
  • Zettabyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *