Zebibyte

Zebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zebibyte – Bits and Bytes

Zettabyte

Zettabyte là một đơn vị đo lường dung lượng lưu trữ kỹ thuật số. 1 Zettabyte bằng một nghìn exabytes, một tỷ terabytes hoặc một ngàn tỷ gigabytes

Zip

Zip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip – File Formats

Zero Day Exploit

Zero Day Exploit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day Exploit – Software Terms

ZIF

ZIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ZIF – Hardware Terms

Zone File

Zone File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zone File – Internet Terms

ZIP File

ZIP File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ZIP File – Technology Terms

Zeta Architecture

Zeta Architecture là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zeta Architecture – Technology Terms

Zombie VM

Zombie VM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zombie VM – Technology Terms

Zachman Framework

Zachman Framework là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zachman Framework – Technology Terms

Zero Day

Zero Day là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day – Technology Terms

Zero Day Vulnerability

Zero Day Vulnerability là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day Vulnerability – Technology Terms

Zero Day Attack

Zero Day Attack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day Attack – Technology Terms

Zero Day Virus

Zero Day Virus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Day Virus – Technology Terms

Zero-Day Malware

Zero-Day Malware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero-Day Malware – Technology Terms

Zoho Office Suite

Zoho Office Suite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zoho Office Suite – Technology Terms

Zucked

Zucked là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zucked – Technology Terms

Zerg Rush

Zerg Rush là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zerg Rush – Technology Terms

Z-Wave

Z-Wave là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Z-Wave – Technology Terms

Zero-Day Threat

Zero-Day Threat là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero-Day Threat – Technology Terms

Zend Optimizer

Zend Optimizer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zend Optimizer – Technology Terms

Zerg

Zerg là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zerg – Technology Terms

Zombie Network

Zombie Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zombie Network – Technology Terms

Zero-Bit Insertion

Zero-Bit Insertion là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero-Bit Insertion – Technology Terms

Zombie Cookie

Zombie Cookie là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zombie Cookie – Technology Terms

Zope

Zope là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zope – Technology Terms

Zombie Process

Zombie Process là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zombie Process – Technology Terms

Zeus Trojan (Zbot)

Zeus Trojan (Zbot) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zeus Trojan (Zbot) – Technology Terms

Zenware

Zenware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zenware – Technology Terms

Zero Client

Zero Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Client – Technology Terms

Zoopraxiscope

Zoopraxiscope là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zoopraxiscope – Technology Terms

Zlib

Zlib là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zlib – Technology Terms

Zero-Configuration Network (Zeroconf)

Zero-Configuration Network (Zeroconf) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero-Configuration Network (Zeroconf) – Technology Terms

Zettaflop

Zettaflop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zettaflop – Technology Terms

Zero Filling

Zero Filling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Filling – Technology Terms

Zip Disk

Zip Disk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip Disk – Technology Terms

Zip Drive

Zip Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip Drive – Technology Terms

Zend Framework (ZF)

Zend Framework (ZF) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zend Framework (ZF) – Technology Terms

Zebibyte (ZiB)

Zebibyte (ZiB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zebibyte (ZiB) – Technology Terms

Zero Administration for Windows (ZAW)

Zero Administration for Windows (ZAW) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero Administration for Windows (ZAW) – Technology Terms

Zero-Day Exploit

Zero-Day Exploit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zero-Day Exploit – Technology Terms

ZigBee

ZigBee là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ZigBee – Technology Terms

ZMODEM

ZMODEM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ZMODEM – Technology Terms

Zettabyte (ZB)

Zettabyte (ZB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zettabyte (ZB) – Technology Terms

Zoning

Zoning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zoning – Technology Terms

Z File System (ZFS)

Z File System (ZFS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Z File System (ZFS) – Technology Terms