Zip

Định nghĩa Zip là gì?

ZipZip. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zip - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Zip là một loại phổ biến của nén tập tin. "Nén" một hoặc nhiều tệp hơn tạo ra một tài liệu nén mà chiếm không gian đĩa ít hơn so với phiên bản không nén. Nó rất hữu ích cho việc sao lưu các tập tin và giảm kích thước của dữ liệu được chuyển qua Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Zip? - Definition

Zip is a common type of file compression. "Zipping" one or more files creates a compressed archive that takes up less disk space than the uncompressed version. It is useful for backing up files and reducing the size of data transferred over the Internet.

Understanding the Zip

Thuật ngữ liên quan

  • ZIF
  • Zone File

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *