Window dressing

Window dressing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Window of opportunity

Window of opportunity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Winding up

Winding up là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Windfall profits tax

Windfall profits tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willingness to pay

Willingness to pay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wilshire 5000

Wilshire 5000 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

WiMax

WiMax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Win win

Win win là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willful

Willful là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willful default

Willful default là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willful misconduct

Willful misconduct là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willful neglect

Willful neglect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willfulness

Willfulness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Williams Act

Williams Act là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willie Sutton rule

Willie Sutton rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful death action

Wrongful death action là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Will cost

Will cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful dishonor

Wrongful dishonor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Will variation

Will variation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful dismissal

Wrongful dismissal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful trading

Wrongful trading là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrought iron

Wrought iron là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

WYSIWYG

WYSIWYG là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Widebody aircraft

Widebody aircraft là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Widow/widowers benefit

Widow/widowers benefit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wiki

Wiki là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wilcoxon rank sum test

Wilcoxon rank sum test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wilcoxon signed rank test

Wilcoxon signed rank test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wildcard

Wildcard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wildcat business

Wildcat business là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wildcat drilling

Wildcat drilling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wildcat strike

Wildcat strike là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Will

Will là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Write down

Write down là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Write off

Write off là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Write-up/write-up work

Write-up/write-up work là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writeoff

Writeoff là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writer

Writer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writing

Writing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written business

Written business là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written consent

Written consent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written data

Written data là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written down value (WDV)

Written down value (WDV) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written premiums

Written premiums là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ of execution

Writ of execution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Written resolution

Written resolution là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ of habeas corpus

Writ of habeas corpus là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrong

Wrong là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ of seizure and sale

Writ of seizure and sale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful

Wrongful là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Write

Write là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrongful abstraction

Wrongful abstraction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worst case scenario

Worst case scenario là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worst of two option

Worst of two option là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worth

Worth là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worth what paid for (WWPF)

Worth what paid for (WWPF) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wounding

Wounding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrap account

Wrap account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wrap-up

Wrap-up là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wraparound loan

Wraparound loan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wraparound mortgage

Wraparound mortgage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ

Writ là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ of attachment

Writ of attachment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Writ of certiorari

Writ of certiorari là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worldwide income

Worldwide income là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worm

Worm là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worn currency

Worn currency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World Bank system

World Bank system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World class

World class là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World Economic Forum

World Economic Forum là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World output

World output là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World Wide Web (WWW)

World Wide Web (WWW) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workshop

Workshop là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World Bank

World Bank là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

World Bank Group (WBG)

World Bank Group (WBG) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workout arrangement

Workout arrangement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workout assumption

Workout assumption là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workplace

Workplace là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workplace behavior

Workplace behavior là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workplace safety

Workplace safety là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workplace violence

Workplace violence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Works council

Works council là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Worksheet

Worksheet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Working drawing

Working drawing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Working file

Working file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Working group

Working group là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Working stock

Working stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workload

Workload là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workload analysis

Workload analysis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Working capital ratio

Working capital ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Workout

Workout là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh