World Wide Web (WWW)

Định nghĩa World Wide Web (WWW) là gì?

World Wide Web (WWW)World Wide Web (WWW). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ World Wide Web (WWW) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ sưu tập tài nguyên Internet (như FTP, telnet, Usenet), văn bản siêu liên kết, âm thanh, và các tập tin video, và các trang web từ xa có thể truy cập và tìm kiếm bởi các trình duyệt dựa trên các tiêu chuẩn như HTTP và TCP / IP. Còn được gọi là trang web, nó được tạo ra vào năm 1989 bởi nhà vật lí Anh Tim Berners-Lee khi đang làm việc tại Phòng thí nghiệm Vật lý châu Âu hạt (gọi tắt là CERN sau viết tắt tiếng Pháp của nó Conseil Europeen de Reserches Nucleaires) ở Thụy Sĩ, như một cách dễ dàng hơn để truy cập thông tin nằm rải rác trên internet.

Definition - What does World Wide Web (WWW) mean

Collection of internet resources (such as FTP, telnet, Usenet), hyperlinked text, audio, and video files, and remote sites that can be accessed and searched by browsers based on standards such as HTTP and TCP/IP. Also called the web, it was created in 1989 by the UK physicist Tim Berners-Lee while working at the European Particle Physics Laboratory (called CERN after its French initials Conseil Europeen de Reserches Nucleaires) in Switzerland, as an easier way to access information scattered across the internet.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *