Vostro account

Vostro account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voting control

Voting control là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voting agreement

Voting agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Vortal

Vortal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Volunteer

Volunteer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voucher system

Voucher system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voting right

Voting right là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary winding up

Voluntary winding up là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voting stock

Voting stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voting trust

Voting trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voucher check

Voucher check là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voucher

Voucher là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary termination

Voluntary termination là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary compliance

Voluntary compliance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary exchange

Voluntary exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary bargaining issue

Voluntary bargaining issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary redundancy

Voluntary redundancy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary foreclosure

Voluntary foreclosure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary sector

Voluntary sector là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary organization

Voluntary organization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary trade

Voluntary trade là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary arrangement

Voluntary arrangement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Volumetric flowrate

Volumetric flowrate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary reserve

Voluntary reserve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary leave

Voluntary leave là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary

Voluntary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Voluntary bankruptcy

Voluntary bankruptcy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Volume weight

Volume weight là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-proof bookkeeping

Zero-proof bookkeeping là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zipped file

Zipped file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zombie

Zombie là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone improvement plan

Zone improvement plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-lot-line house

Zero-lot-line house là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-rated bond

Zero-rated bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zipper clause

Zipper clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero sum game

Zero sum game là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Window of opportunity

Window of opportunity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone of possible agreement

Zone of possible agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Window dressing

Window dressing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zombie debt

Zombie debt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ZEW Economic Sentiment

ZEW Economic Sentiment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zone contracting

Zone contracting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zip code

Zip code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero rate

Zero rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zonation

Zonation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero uptick

Zero uptick là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero air

Zero air là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-coupon bond

Zero-coupon bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zaibatsu

Zaibatsu là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Winding up

Winding up là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero growth stock

Zero growth stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero discharge technology

Zero discharge technology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero dollar contract

Zero dollar contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero coupon convertible

Zero coupon convertible là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero layoff policy

Zero layoff policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero-interest bond

Zero-interest bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero defects

Zero defects là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero cost option

Zero cost option là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Windfall profits tax

Windfall profits tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero balance account

Zero balance account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero based budgeting (ZBB)

Zero based budgeting (ZBB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero inventories

Zero inventories là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero latency enterprise

Zero latency enterprise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zero latency

Zero latency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Win win

Win win là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z-spread

Z-spread là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z bench

Z bench là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

York Antwerp rules

York Antwerp rules là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield swap

Yield swap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z table

Z table là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield point

Yield point là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z-test

Z-test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

WiMax

WiMax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z

Z là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z short term (ZST)

Z short term (ZST) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z long term (ZLT)

Z long term (ZLT) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Zadj

Zadj là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield to call (YTC)

Yield to call (YTC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield spread

Yield spread là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Wilshire 5000

Wilshire 5000 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Willingness to pay

Willingness to pay là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield to maturity (YTM)

Yield to maturity (YTM) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Z shift

Z shift là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow pages

Yellow pages là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yankee bond

Yankee bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield differential

Yield differential là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield curve

Yield curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yankee market

Yankee market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yield

Yield là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yahoo!

Yahoo! là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Yellow sheets

Yellow sheets là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh