Z long term (ZLT)

Định nghĩa Z long term (ZLT) là gì?

Z long term (ZLT)Z dài hạn (ZLT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z long term (ZLT) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tính toán rằng biểu thị toàn bộ một khả năng xử lý, có tính đến cả Bench Z cũng như sản lượng trung bình. Z dài hạn thường được sử dụng để xác định khả năng khi sản xuất phụ tùng bên ngoài phạm vi thành lập các đặc điểm kỹ thuật.

Definition - What does Z long term (ZLT) mean

A calculation that signifies the whole of a process capability, taking into account both the Z Bench as well as the average output. Z long term is typically used to determine probability when manufacturing parts outside the established range of specification.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *