Izod impact test

Izod impact test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuing bank

Issuing bank là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuing carrier

Issuing carrier là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Italic face

Italic face là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Item

Item là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Item coding

Item coding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iterate

Iterate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iteration

Iteration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iterative process

Iterative process là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Itinerary

Itinerary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ivory tower

Ivory tower là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuer risk

Issuer risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isometric projection

Isometric projection là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isoquant curve

Isoquant curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isoquant map

Isoquant map là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuance

Issuance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issue

Issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issue date

Issue date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issued business

Issued business là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issued share capital

Issued share capital là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuer

Issuer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO 9000 Series

ISO 9000 Series là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iso 9001

Iso 9001 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO currency code

ISO currency code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isolationism

Isolationism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isometric drawing

Isometric drawing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO 14000 Series

ISO 14000 Series là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Island display

Island display là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Island position

Island position là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isle of Man

Isle of Man là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISLM Model

ISLM Model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISM manufacturing index

ISM manufacturing index là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irresistible force

Irresistible force là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreversible effect

Irreversible effect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable

Irrevocable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable beneficiary

Irrevocable beneficiary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable credit

Irrevocable credit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable offer

Irrevocable offer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable trust

Irrevocable trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irritant

Irritant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrelevant cost

Irrelevant cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreparable damage

Irreparable damage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreparable harm

Irreparable harm là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IP Telephony

IP Telephony là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IPhone

IPhone là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IPod

IPod là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ipso facto

Ipso facto là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ipso jure

Ipso jure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iron

Iron là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iron safe clause

Iron safe clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irradiation

Irradiation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irregular demand

Irregular demand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOS

IOS là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOU

IOU là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IP address

IP address là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ion

Ion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ion exchange

Ion exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ionization

Ionization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation for bid (IFB)

Invitation for bid (IFB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to bid (ITB)

Invitation to bid (ITB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to tender

Invitation to tender là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to treat

Invitation to treat là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invited error

Invited error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice

Invoice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice basis

Invoice basis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice date

Invoice date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice discounting

Invoice discounting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary payment

Involuntary payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOD fraud

IOD fraud là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible exports

Invisible exports là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible hand

Invisible hand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible imports

Invisible imports là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice factoring

Invoice factoring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary conversion

Involuntary conversion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary exchange

Involuntary exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary foreclosure

Involuntary foreclosure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary lien

Involuntary lien là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible trade balance

Invisible trade balance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisibles

Invisibles là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment value

Investment value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investomer

Investomer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investor

Investor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible balance

Invisible balance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment strategy

Investment strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment treaty

Investment treaty là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment trust

Investment trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment revenues

Investment revenues là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment securities

Investment securities là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment spending

Investment spending là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Informal economy

Informal economy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Informal contract

Informal contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh