Izod impact test

Izod impact test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuing bank

Issuing bank là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuing carrier

Issuing carrier là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Italic face

Italic face là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Item

Item là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Item coding

Item coding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iterate

Iterate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iteration

Iteration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iterative process

Iterative process là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Itinerary

Itinerary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ivory tower

Ivory tower là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuer risk

Issuer risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isometric projection

Isometric projection là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isoquant curve

Isoquant curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isoquant map

Isoquant map là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuance

Issuance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issue

Issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issue date

Issue date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issued business

Issued business là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issued share capital

Issued share capital là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Issuer

Issuer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO 9000 Series

ISO 9000 Series là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iso 9001

Iso 9001 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO currency code

ISO currency code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isolationism

Isolationism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isometric drawing

Isometric drawing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISO 14000 Series

ISO 14000 Series là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Island display

Island display là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Island position

Island position là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Isle of Man

Isle of Man là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISLM Model

ISLM Model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

ISM manufacturing index

ISM manufacturing index là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irresistible force

Irresistible force là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreversible effect

Irreversible effect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable

Irrevocable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable beneficiary

Irrevocable beneficiary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable corporate purchase order (ICPO)

Irrevocable corporate purchase order (ICPO) là một văn bản chính thức từ một công ty hoặc tổ chức, xác nhận cam kết mua hàng từ một nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, và thường không thể thu hồi sau khi đã được phát hành

Irrevocable credit

Irrevocable credit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable offer

Irrevocable offer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrevocable trust

Irrevocable trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irritant

Irritant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irrelevant cost

Irrelevant cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreparable damage

Irreparable damage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irreparable harm

Irreparable harm là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IP Telephony

IP Telephony là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IPhone

IPhone là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IPod

IPod là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ipso facto

Ipso facto là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ipso jure

Ipso jure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iron

Iron là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Iron safe clause

Iron safe clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irradiation

Irradiation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Irregular demand

Irregular demand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOS

IOS là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOU

IOU là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IP address

IP address là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ion

Ion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ion exchange

Ion exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ionization

Ionization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation for bid (IFB)

Invitation for bid (IFB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to bid (ITB)

Invitation to bid (ITB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to tender

Invitation to tender là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invitation to treat

Invitation to treat là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invited error

Invited error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice

Invoice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice basis

Invoice basis là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice date

Invoice date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice discounting

Invoice discounting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary payment

Involuntary payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

IOD fraud

IOD fraud là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible exports

Invisible exports là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible hand

Invisible hand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible imports

Invisible imports là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invoice factoring

Invoice factoring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary conversion

Involuntary conversion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary exchange

Involuntary exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary foreclosure

Involuntary foreclosure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Involuntary lien

Involuntary lien là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible trade balance

Invisible trade balance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisibles

Invisibles là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment value

Investment value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investomer

Investomer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investor

Investor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Invisible balance

Invisible balance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment strategy

Investment strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment treaty

Investment treaty là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment trust

Investment trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment revenues

Investment revenues là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment securities

Investment securities là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Investment spending

Investment spending là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Informal economy

Informal economy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Informal contract

Informal contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh