Rust bowl

Rust bowl là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rusting

Rusting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Russian service

Russian service là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Runoff

Runoff là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rupert Murdoch

Rupert Murdoch là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rural

Rural là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rurban area

Rurban area là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run time

Run time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run with the land

Run with the land là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Running account

Running account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Running cost

Running cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Running days

Running days là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Running royalty

Running royalty là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Running yield

Running yield là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run on the bank

Run on the bank là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run rate

Run rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run of press (ROP)

Run of press (ROP) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run of press (ROP) color

Run of press (ROP) color là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run of schedule

Run of schedule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run of Site

Run of Site là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rules of engagement

Rules of engagement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rules of Fair Practice

Rules of Fair Practice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run

Run là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run chart

Run chart là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Run of Network

Run of Network là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule of 72

Rule of 72 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule of 78

Rule of 78 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule of law

Rule of law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule of thumb

Rule of thumb là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule 240

Rule 240 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule against perpetuities

Rule against perpetuities là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule based system

Rule based system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rugby process

Rugby process là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rule

Rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

RSVP

RSVP là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rubbish

Rubbish là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rucker plan

Rucker plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Royalty fee

Royalty fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Routine maintenance

Routine maintenance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Routine response behavior

Routine response behavior là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Routing

Routing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Royalty-free

Royalty-free là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

RSS

RSS là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Routing number

Routing number là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Royalty

Royalty là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Risk

Risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Routine

Routine là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Route of entry

Route of entry là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Route of exposure

Route of exposure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ring fence

Ring fence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ring the cash register

Ring the cash register là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Roundoff error

Roundoff error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Roundtable

Roundtable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Roundtable cost estimating

Roundtable cost estimating là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Route

Route là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ring topology

Ring topology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Riot

Riot là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Riparian

Riparian là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Riparian rights

Riparian rights là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Ripple effect

Ripple effect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Route planning

Route planning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Router

Router là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rightsizing

Rightsizing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rigid box

Rigid box là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rigidity

Rigidity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right to know law

Right to know law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right to work law

Right to work law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rights arbitration

Rights arbitration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rights in data

Rights in data là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rights issue

Rights issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rights letter

Rights letter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rounding

Rounding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Rounding error

Rounding error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right of way

Right of way là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right-shoring

Right-shoring là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right the first time

Right the first time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right to assign employees

Right to assign employees là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right to assign work

Right to assign work là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right of silence

Right of silence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Right of survivorship

Right of survivorship là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recipient location

Recipient location là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recessionary gap

Recessionary gap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recidivism

Recidivism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recipe

Recipe là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recipient

Recipient là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Receptionist

Receptionist là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recession

Recession là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recession rich

Recession rich là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recency

Recency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recency effect

Recency effect là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recency error

Recency error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recency strategy

Recency strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Recension

Recension là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Reception

Reception là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Receiving

Receiving là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Receiving report

Receiving report là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh