Yobibyte

Yobibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yobibyte – Bits and Bytes

Yottabyte

Yottabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yottabyte – Bits and Bytes

Y2K

Y2K là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Y2K – Technical Terms

Yosemite

Yosemite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yosemite – Software Terms

Yahoo!

Yahoo! là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yahoo! – Internet Terms

YouTube

YouTube là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ YouTube – Internet Terms

Yoyo Mode

Yoyo Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yoyo Mode – Technology Terms

Yoda Condition

Yoda Condition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yoda Condition – Technology Terms

Yak Shaving

Yak Shaving là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yak Shaving – Technology Terms

Year 2000 Problem (Y2K)

Year 2000 Problem (Y2K) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Year 2000 Problem (Y2K) – Technology Terms

Yobibyte (YiB)

Yobibyte (YiB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yobibyte (YiB) – Technology Terms

YouTube

YouTube là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ YouTube – Technology Terms

Yagi Antenna

Yagi Antenna là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yagi Antenna – Technology Terms

YMODEM

YMODEM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ YMODEM – Technology Terms

Yottabyte (YB)

Yottabyte (YB) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Yottabyte (YB) – Technology Terms