Torrent

Torrent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Torrent – File Formats

Vector Graphic

Vector Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Vector Graphic – File Formats

WAVE

WAVE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ WAVE – File Formats

PostScript

PostScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PostScript – File Formats

Raster Graphic

Raster Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raster Graphic – File Formats

Raw File

Raw File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw File – File Formats

RTF

RTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTF – File Formats

Swap File

Swap File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Swap File – File Formats

TIFF

TIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TIFF – File Formats

EXIF

EXIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ EXIF – File Formats

GIF

GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIF – File Formats

JPEG

JPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JPEG – File Formats

XMP

XMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ XMP – File Formats

Zip

Zip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Zip – File Formats

JSON

JSON là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ JSON – File Formats

MP3

MP3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MP3 – File Formats

MPEG

MPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MPEG – File Formats

Page Layout

Page Layout là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Layout – File Formats

PDF

PDF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDF – File Formats

PNG

PNG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PNG – File Formats

BMP

BMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ BMP – File Formats

CDFS

CDFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ CDFS – File Formats

DLL

DLL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ DLL – File Formats

Document Grinding

Document Grinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Document Grinding – File Formats

eBook

eBook là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ eBook – File Formats

Batch File

Batch File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Batch File – File Formats

Bitmap

Bitmap là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Bitmap – File Formats

AIFF

AIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AIFF – File Formats

Animated GIF

Animated GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Animated GIF – File Formats