Batch File

Định nghĩa Batch File là gì?

Batch Filebatch file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Batch File - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một tập tin batch là một loại kịch bản có chứa một danh sách các lệnh. Những lệnh này được thực hiện theo thứ tự và có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình. Ví dụ, một số chương trình có thể bao gồm một tập tin batch để thực hiện một số lệnh như chương trình khởi động. Một người sử dụng cũng có thể tạo một tập tin batch tùy chỉnh để tự động hóa quá trình tẻ nhạt như sao chép nhiều thư mục hoặc đổi tên nhiều tập tin cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Batch File? - Definition

A batch file is a type of script that contains a list of commands. These commands are executed in sequence and can be used to automate processes. For example, some programs may include a batch file that executes a number of commands as the program starts up. A user can also create a custom batch file to automate tedious processes such as copying multiple directories or renaming several files at once.

Understanding the Batch File

Thuật ngữ liên quan

  • BASIC
  • Batch Process

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *