Utilization

Utilization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utilization management

Utilization management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utilization review

Utilization review là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utmost good faith

Utmost good faith là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utilities payable

Utilities payable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utility

Utility là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utility maximization

Utility maximization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utility of money function

Utility of money function là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utility program

Utility program là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utility theory

Utility theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utilities expense

Utilities expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User

User là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User acceptance testing

User acceptance testing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User cost

User cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User durability testing

User durability testing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User experience

User experience là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User fee

User fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User friendly

User friendly là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User ID

User ID là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

User interface

User interface là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usufruct

Usufruct là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usury

Usury là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Utilitarianism

Utilitarianism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Use value

Use value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Useful life

Useful life là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usenet

Usenet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

USA Patriot Act

USA Patriot Act là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usability

Usability là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Urban

Urban là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Urban renewal

Urban renewal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Urbanization

Urbanization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usage

Usage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usage cost

Usage cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usance

Usance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Usance bill

Usance bill là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Use

Use là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Use tax

Use tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit pricing

Unit pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit sales

Unit sales là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit time

Unit time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit trust

Unit trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit value

Unit value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit load device (ULD)

Unit load device (ULD) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit of account

Unit of account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit of issue

Unit of issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit of measure

Unit of measure là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit price

Unit price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit price contract

Unit price contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upward stretching

Upward stretching là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit elastic demand

Unit elastic demand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit load

Unit load là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit benefit formula

Unit benefit formula là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit clearance

Unit clearance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit control system

Unit control system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit cost

Unit cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upward communication

Upward communication là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upward compatibility

Upward compatibility là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uptick

Uptick là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uptime

Uptime là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unissued stock

Unissued stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unit

Unit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uptrend

Uptrend là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upturn

Upturn là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unique risk

Unique risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unique user

Unique user là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstream merger

Upstream merger là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstreaming

Upstreaming là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Union shop

Union shop là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Union steward

Union steward là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unionization

Unionization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uninsured motorists

Uninsured motorists là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uninsured plan

Uninsured plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstream guarantee

Upstream guarantee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unintended consequences

Unintended consequences là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uninterrupted flight

Uninterrupted flight là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Union

Union là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Union classification

Union classification là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Union jurisdiction

Union jurisdiction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstairs deal

Upstairs deal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstream

Upstream là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Upstream industries

Upstream industries là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Uninsurable risk

Uninsurable risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unilateral change

Unilateral change là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unilateral contract

Unilateral contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Unilateral mistake

Unilateral mistake là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh