Leased line

Leased line là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leasee

Leasee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leasehold

Leasehold là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leasehold cost

Leasehold cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leasehold estate

Leasehold estate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease utilization

Lease utilization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease with option to renew

Lease with option to renew là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leased back guarantee

Leased back guarantee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leased employees

Leased employees là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease schedule

Lease schedule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease term

Lease term là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease to own

Lease to own là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease underwriting

Lease underwriting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease contract

Lease contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease payment

Lease payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease purchase

Lease purchase là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease agreement

Lease agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning curve

Learning curve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning cycle

Learning cycle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning map

Learning map là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning objective

Learning objective là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning organization

Learning organization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning portal

Learning portal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lease

Lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Learning

Learning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

League

League là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lean manufacturing

Lean manufacturing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leap of faith

Leap of faith là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leap year

Leap year là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leapfrogging

Leapfrogging là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

LEAPS

LEAPS là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leadership development

Leadership development là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leadership grid

Leadership grid là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leadership system

Leadership system là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leading

Leading là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leading indicators

Leading indicators là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leading practice

Leading practice là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leading question

Leading question là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leadership

Leadership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leader location

Leader location là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leader pricing

Leader pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life tenant

Life tenant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life underwriter

Life underwriter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life paid up at age

Life paid up at age là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life support

Life support là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life insurance settlement

Life insurance settlement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life insurance trust

Life insurance trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life interest

Life interest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life office

Life office là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life insurance policy

Life insurance policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leader

Leader là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leaded steel

Leaded steel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead manager

Lead manager là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead (Pb)

Lead (Pb) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead pipe

Lead pipe là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead time

Lead time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead time demand

Lead time demand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead user

Lead user là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead users

Lead users là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead generation

Lead generation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead investor

Lead investor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lead management

Lead management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life insurance

Life insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life insurance company

Life insurance company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Luxury goods

Luxury goods là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Luxury tax

Luxury tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Life income

Life income là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lurking variable

Lurking variable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lusophone Countries

Lusophone Countries là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lux (lx)

Lux (lx) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Luxury class

Luxury class là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump sum fee

Lump sum fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump sum payment

Lump sum payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lunar day

Lunar day là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lunar month

Lunar month là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump sum

Lump sum là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump sum bid

Lump sum bid là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump-sum charter

Lump-sum charter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lump sum contract

Lump sum contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

LD 50

LD 50 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leachate

Leachate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Leaching

Leaching là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lay days

Lay days là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Lay time

Lay time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layaway plan

Layaway plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layered trust

Layered trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layman

Layman là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layoff

Layoff là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layout

Layout là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Layover

Layover là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

LCD

LCD là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

LCL

LCL là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh