Hypermedia

Hypermedia là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hypersensitivity disease

Hypersensitivity disease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hypertext

Hypertext là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hypercompetition

Hypercompetition là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hyperinflation

Hyperinflation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hyperlink

Hyperlink là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hypermarket

Hypermarket là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrofluorocarbon (HFC)

Hydrofluorocarbon (HFC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrogen sulphide (H2S)

Hydrogen sulphide (H2S) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrological cycle

Hydrological cycle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrometer

Hydrometer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hygiene factors

Hygiene factors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hyper micro process map

Hyper micro process map là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrocarbon solvent

Hydrocarbon solvent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydrocarbon

Hydrocarbon là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid ARM

Hybrid ARM là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid business

Hybrid business là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid entity

Hybrid entity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid market

Hybrid market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid REIT

Hybrid REIT là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybridization

Hybridization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydraulic

Hydraulic là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hydraulics

Hydraulics là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hundredweight pricing

Hundredweight pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hung jury

Hung jury là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hunt group

Hunt group là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hurdle rate

Hurdle rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HVAC

HVAC là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hybrid

Hybrid là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hundredth

Hundredth là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resources planning

Human resources planning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human rights

Human rights là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Humidity

Humidity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Humphrey-Hawkins Act

Humphrey-Hawkins Act là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resource planning

Human resource planning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resource valuation

Human resource valuation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resources

Human resources là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resources manager

Human resources manager là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human performance

Human performance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human relation

Human relation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human relations (HR)

Human relations (HR) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resource

Human resource là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human resource accounting

Human resource accounting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human life value

Human life value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human-made disaster

Human-made disaster là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human health risk

Human health risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hulbert Financial Digest

Hulbert Financial Digest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human behavior

Human behavior là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human capital

Human capital là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human development

Human development là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human engineering

Human engineering là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human equivalent dose

Human equivalent dose là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Human factors

Human factors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HUD

HUD là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HUD-1 form

HUD-1 form là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HUD-1 statement

HUD-1 statement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hue

Hue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hub

Hub là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hub and spoke

Hub and spoke là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hubbert Peak Theory

Hubbert Peak Theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing starts

Housing starts là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing unit

Housing unit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HR-10

HR-10 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

HTTP

HTTP là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing authority bond

Housing authority bond là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing bubble

Housing bubble là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing ratio

Housing ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing allowance

Housing allowance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housekeeping

Housekeeping là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housekeeping records

Housekeeping records là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housemark

Housemark là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household goods

Household goods là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household hazardous waste

Household hazardous waste là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household income

Household income là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Housing

Housing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household size

Household size là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household waste

Household waste là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household worker

Household worker là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House style

House style là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House to house transport

House to house transport là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Household

Household là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House rules

House rules là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House publication

House publication là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House poor

House poor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House price index (HPI)

House price index (HPI) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House confinement

House confinement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

House of issue

House of issue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hotelling’s Theory

Hotelling’s Theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Hotmail

Hotmail là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh