Offline connection

Offline connection là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational gearing

Operational gearing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational impact

Operational impact là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational lag

Operational lag là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational meeting

Operational meeting là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational expense

Operational expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Officious intermeddler

Officious intermeddler là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offline

Offline là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational budget

Operational budget là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational control

Operational control là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational decisions

Operational decisions là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational disciplines

Operational disciplines là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational effectiveness

Operational effectiveness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational efficiency

Operational efficiency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational excellence

Operational excellence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official responsibility

Official responsibility là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official staff commentary

Official staff commentary là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Officials

Officials là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Officious bystander test

Officious bystander test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official interest rate

Official interest rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official receiver

Official receiver là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official record

Official record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official reserve

Official reserve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office visit

Office visit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Officer

Officer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Officer of the court

Officer of the court là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Official cash rate

Official cash rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office supplies

Office supplies là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office supplies expense

Office supplies expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office manager

Office manager là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office

Office là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office audit

Office audit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office automation

Office automation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office equipment

Office equipment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Office equipment expense

Office equipment expense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offering circular

Offering circular là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offeror

Offeror là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational assessment

Operational assessment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational audit

Operational audit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offer in compromise (OIC)

Offer in compromise (OIC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offer price

Offer price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offer to all the world

Offer to all the world là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offeree

Offeree là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off the shelf item

Off the shelf item là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off time

Off time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offense

Offense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Offer

Offer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-source

Off-source là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off spec

Off spec là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off the book

Off the book là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off the job training

Off the job training là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off the record

Off the record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operation strategy

Operation strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operational acceptance

Operational acceptance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off premise banking

Off premise banking là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off premises

Off premises là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operation of law

Operation of law là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-price store

Off-price store là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-sale date

Off-sale date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off season

Off season là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-site cost

Off-site cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off size

Off size là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operation

Operation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-book partnership

Off-book partnership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off peak

Off peak là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating unit

Operating unit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off balance sheet conduits

Off balance sheet conduits là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating time

Operating time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating transfer

Operating transfer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Of the essence

Of the essence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off balance sheet

Off balance sheet là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Off-balance sheet asset

Off-balance sheet asset là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating risk

Operating risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating system (OS)

Operating system (OS) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Odd lot differential

Odd lot differential là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Odds

Odds là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Odor threshold

Odor threshold là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

OECD model tax convention

OECD model tax convention là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Of record

Of record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Odd lot

Odd lot là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Odd lot dealer

Odd lot dealer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating ratios

Operating ratios là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating revenue

Operating revenue là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Operating strategy

Operating strategy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh