Gigabyte

Gigabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabyte – Bits and Bytes

Goodput

Goodput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Goodput – Bits and Bytes

Gbps

Gbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gbps – Bits and Bytes

Gibibyte

Gibibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gibibyte – Bits and Bytes

Gigabit

Gigabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigabit – Bits and Bytes

GIF

GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIF – File Formats

GPGPU

GPGPU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GPGPU – Technical Terms

GPIO

GPIO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GPIO – Technical Terms

GPS

GPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GPS – Technical Terms

Graphics

Graphics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Graphics – Technical Terms

GDPR

GDPR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GDPR – Technical Terms

Gigaflops

Gigaflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigaflops – Technical Terms

Gigahertz

Gigahertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gigahertz – Technical Terms

GIGO

GIGO là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIGO – Technical Terms

GIS

GIS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GIS – Technical Terms

Grayscale

Grayscale là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grayscale – Technical Terms

GUI

GUI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GUI – Software Terms

GUID

GUID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GUID – Software Terms

Gamma Correction

Gamma Correction là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gamma Correction – Software Terms

Garbage Collection

Garbage Collection là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Garbage Collection – Software Terms

GNU

GNU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GNU – Software Terms

Gnutella

Gnutella là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gnutella – Software Terms

Golden Master

Golden Master là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Golden Master – Software Terms

Greenfield

Greenfield là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Greenfield – Software Terms

Grep

Grep là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grep – Software Terms

Gateway

Gateway là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gateway – Hardware Terms

GPU

GPU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GPU – Hardware Terms

Google

Google là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google – Internet Terms

Google Drive

Google Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Drive – Internet Terms

Gopher

Gopher là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gopher – Internet Terms

Graymail

Graymail là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Graymail – Internet Terms

Grid Computing

Grid Computing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grid Computing – Internet Terms

Gated Recurrent Unit (GRU)

Gated Recurrent Unit (GRU) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gated Recurrent Unit (GRU) – Technology Terms

Great (GR8)

Great (GR8) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Great (GR8) – Technology Terms

Gradient Descent Algorithm

Gradient Descent Algorithm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gradient Descent Algorithm – Technology Terms

Google Stalking

Google Stalking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Stalking – Technology Terms

Gorilla Arm

Gorilla Arm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gorilla Arm – Technology Terms

Google Juice

Google Juice là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Juice – Technology Terms

Google Chromium

Google Chromium là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Chromium – Technology Terms

Google Panda

Google Panda là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Panda – Technology Terms

Ground Truth

Ground Truth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ground Truth – Technology Terms

Generative Adversarial Network (GAN)

Generative Adversarial Network (GAN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Generative Adversarial Network (GAN) – Technology Terms

Google Hangouts

Google Hangouts là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Hangouts – Technology Terms

GPU-Accelerated Computing

GPU-Accelerated Computing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GPU-Accelerated Computing – Technology Terms

Geoblocking

Geoblocking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Geoblocking – Technology Terms

Go

Go là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Go – Technology Terms

General Availability (GA)

General Availability (GA) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ General Availability (GA) – Technology Terms

Grid System

Grid System là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grid System – Technology Terms

Godwin’s Law

Godwin’s Law là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Godwin’s Law – Technology Terms

Granular Data

Granular Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Granular Data – Technology Terms

Gentoo Linux

Gentoo Linux là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gentoo Linux – Technology Terms

GHOST Bug

GHOST Bug là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GHOST Bug – Technology Terms

GameOver ZeuS (GOZ)

GameOver ZeuS (GOZ) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GameOver ZeuS (GOZ) – Technology Terms

Google Chromecast

Google Chromecast là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Chromecast – Technology Terms

Global Server Load Balancer

Global Server Load Balancer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Global Server Load Balancer – Technology Terms

Google App Engine (GAE)

Google App Engine (GAE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google App Engine (GAE) – Technology Terms

Genomic Data

Genomic Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Genomic Data – Technology Terms

Google Dorking

Google Dorking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Dorking – Technology Terms

GamerGate

GamerGate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GamerGate – Technology Terms

Geospatial Mashups

Geospatial Mashups là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Geospatial Mashups – Technology Terms

Graph Database

Graph Database là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Graph Database – Technology Terms

Geothermal Cooling

Geothermal Cooling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Geothermal Cooling – Technology Terms

Google Chrome

Google Chrome là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Chrome – Technology Terms

Glasshole

Glasshole là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Glasshole – Technology Terms

Glasserati

Glasserati là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Glasserati – Technology Terms

Growth Hacker

Growth Hacker là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Growth Hacker – Technology Terms

Git

Git là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Git – Technology Terms

Gangnam Style

Gangnam Style là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gangnam Style – Technology Terms

Ghost Banning

Ghost Banning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ghost Banning – Technology Terms

Gorilla Glass

Gorilla Glass là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gorilla Glass – Technology Terms

Google BigTable

Google BigTable là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google BigTable – Technology Terms

Genius Bar

Genius Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Genius Bar – Technology Terms

Green Patent

Green Patent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Green Patent – Technology Terms

GridGain Big Data

GridGain Big Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GridGain Big Data – Technology Terms

Google Fiber

Google Fiber là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Fiber – Technology Terms

Googleplex

Googleplex là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Googleplex – Technology Terms

Google Knowledge Graph

Google Knowledge Graph là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Knowledge Graph – Technology Terms

Google Data Liberation Front

Google Data Liberation Front là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Data Liberation Front – Technology Terms

Google Plus (Google+)

Google Plus (Google+) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Plus (Google+) – Technology Terms

Google Swiffy

Google Swiffy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Swiffy – Technology Terms

Google+ification (Google+ification)

Google+ification (Google+ification) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google+ification (Google+ification) – Technology Terms

Groupthink

Groupthink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Groupthink – Technology Terms

Google Glass

Google Glass là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Glass – Technology Terms

Google Play

Google Play là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Play – Technology Terms

GovCloud

GovCloud là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GovCloud – Technology Terms

Grinding

Grinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grinding – Technology Terms

Google Wallet

Google Wallet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Wallet – Technology Terms

Google Toolbar

Google Toolbar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Toolbar – Technology Terms

Google Talk

Google Talk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Google Talk – Technology Terms

Gray Noise

Gray Noise là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gray Noise – Technology Terms

Grokster

Grokster là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Grokster – Technology Terms

GlassFish

GlassFish là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ GlassFish – Technology Terms

Group Decision Support System (GDSS)

Group Decision Support System (GDSS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Group Decision Support System (GDSS) – Technology Terms

Googlewashing

Googlewashing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Googlewashing – Technology Terms

Ghostball Virus

Ghostball Virus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ghostball Virus – Technology Terms

Gordon Moore

Gordon Moore là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Gordon Moore – Technology Terms

Game Balance

Game Balance là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Game Balance – Technology Terms