Grep

Định nghĩa Grep là gì?

Grepgrep. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Grep - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Grep là một tiện ích dòng lệnh cho Unix sử dụng để tìm kiếm tài liệu văn bản. Nó có thể thực hiện tìm kiếm cơ bản và phù hợp với mô hình tiên tiến sử dụng biểu thức thông thường. Tiện ích grep được kèm với tất cả các bản phân phối Unix lớn, bao gồm cả Linux và Mac OS X.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Grep? - Definition

Grep is a command-line utility for Unix used for searching text documents. It can perform basic searches and advanced pattern matching using regular expressions. The grep utility is included with all major Unix distributions, including Linux and Mac OS X.

Understanding the Grep

Thuật ngữ liên quan

  • Greenfield
  • Grid Computing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *