Mbps

Mbps là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mbps – Bits and Bytes

Mebibyte

Mebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mebibyte – Bits and Bytes

Megabit

Megabit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabit – Bits and Bytes

Megabyte

Megabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megabyte – Bits and Bytes

MTU

MTU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MTU – Bits and Bytes

MP3

MP3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MP3 – File Formats

MPEG

MPEG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MPEG – File Formats

MAN

MAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MAN – Technical Terms

MANET

MANET là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MANET – Technical Terms

Margin

Margin là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Margin – Technical Terms

Macintosh

Macintosh là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Macintosh – Technical Terms

Metadata

Metadata là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Metadata – Technical Terms

MHL

MHL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MHL – Technical Terms

Micron

Micron là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Micron – Technical Terms

MIDI

MIDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MIDI – Technical Terms

Mini DV

Mini DV là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mini DV – Technical Terms

MIPS

MIPS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MIPS – Technical Terms

Mnemonic

Mnemonic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mnemonic – Technical Terms

Machine Learning

Machine Learning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Machine Learning – Technical Terms

Mobile

Mobile là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mobile – Technical Terms

Monochrome

Monochrome là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Monochrome – Technical Terms

Multimedia

Multimedia là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multimedia – Technical Terms

Multiplatform

Multiplatform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multiplatform – Technical Terms

MIS

MIS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MIS – Technical Terms

Mixed Reality

Mixed Reality là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mixed Reality – Technical Terms

MMS

MMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MMS – Technical Terms

Memory Bank

Memory Bank là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Memory Bank – Technical Terms

Markup Language

Markup Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Markup Language – Technical Terms

Matrix

Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Matrix – Technical Terms

MDI

MDI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MDI – Technical Terms

Megahertz

Megahertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megahertz – Technical Terms

Megapixel

Megapixel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Megapixel – Technical Terms

Minimize

Minimize là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Minimize – Software Terms

Mojave

Mojave là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mojave – Software Terms

MVC

MVC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MVC – Software Terms

MySQL

MySQL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MySQL – Software Terms

Motion Tween

Motion Tween là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Motion Tween – Software Terms

Mount

Mount là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mount – Software Terms

Mountain Lion

Mountain Lion là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mountain Lion – Software Terms

Microsoft

Microsoft là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Microsoft – Software Terms

Middleware

Middleware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Middleware – Software Terms

Minification

Minification là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Minification – Software Terms

Multitasking

Multitasking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multitasking – Software Terms

Multithreading

Multithreading là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multithreading – Software Terms

Malware

Malware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Malware – Software Terms

MAMP

MAMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MAMP – Software Terms

Mavericks

Mavericks là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mavericks – Software Terms

Maximize

Maximize là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Maximize – Software Terms

Metafile

Metafile là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Metafile – Software Terms

Method

Method là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Method – Software Terms

Microkernel

Microkernel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Microkernel – Software Terms

Media Compression

Media Compression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Media Compression – Software Terms

Memory Leak

Memory Leak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Memory Leak – Software Terms

Menu Bar

Menu Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Menu Bar – Software Terms

Mac OS

Mac OS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mac OS – Software Terms

Machine Language

Machine Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Machine Language – Software Terms

Macro

Macro là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Macro – Software Terms

MBR

MBR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MBR – Software Terms

Modifier Key

Modifier Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Modifier Key – Hardware Terms

Molex Connector

Molex Connector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Molex Connector – Hardware Terms

Monitor

Monitor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Monitor – Hardware Terms

Motherboard

Motherboard là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Motherboard – Hardware Terms

Mouse

Mouse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mouse – Hardware Terms

Mouse Pad

Mouse Pad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mouse Pad – Hardware Terms

Multi-Core

Multi-Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multi-Core – Hardware Terms

Multiprocessing

Multiprocessing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multiprocessing – Hardware Terms

Minicomputer

Minicomputer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Minicomputer – Hardware Terms

Mirrored Volume

Mirrored Volume là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mirrored Volume – Hardware Terms

Modem

Modem là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Modem – Hardware Terms

Memory Module

Memory Module là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Memory Module – Hardware Terms

Memory Stick

Memory Stick là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Memory Stick – Hardware Terms

Microcomputer

Microcomputer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Microcomputer – Hardware Terms

Mainframe

Mainframe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mainframe – Hardware Terms

Microphone

Microphone là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Microphone – Hardware Terms

MCA

MCA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MCA – Hardware Terms

Media

Media là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Media – Hardware Terms

Memory

Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Memory – Hardware Terms

MAC Address

MAC Address là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MAC Address – Hardware Terms

Mashup

Mashup là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mashup – Internet Terms

Media Queries

Media Queries là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Media Queries – Internet Terms

Meme

Meme là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Meme – Internet Terms

Mail Server

Mail Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mail Server – Internet Terms

Meta Tag

Meta Tag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Meta Tag – Internet Terms

Microblogging

Microblogging là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Microblogging – Internet Terms

Minisite

Minisite là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Minisite – Internet Terms

Mirror

Mirror là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mirror – Internet Terms

Moodle

Moodle là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Moodle – Internet Terms

Multicasting

Multicasting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multicasting – Internet Terms

MySpace

MySpace là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ MySpace – Internet Terms

Meta Search Engine

Meta Search Engine là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Meta Search Engine – Internet Terms

Machine Learning Engineer (MLE)

Machine Learning Engineer (MLE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Machine Learning Engineer (MLE) – Technology Terms

Management Reporting

Management Reporting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Management Reporting – Technology Terms

Mimikatz

Mimikatz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Mimikatz – Technology Terms

Micro App

Micro App là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Micro App – Technology Terms

Markov Decision Process (MDP)

Markov Decision Process (MDP) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Markov Decision Process (MDP) – Technology Terms

Minification

Minification là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Minification – Technology Terms

Machine Learning Workflow

Machine Learning Workflow là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Machine Learning Workflow – Technology Terms

Machine Intelligence

Machine Intelligence là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Machine Intelligence – Technology Terms

Multi-Layer Neural Network

Multi-Layer Neural Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Multi-Layer Neural Network – Technology Terms

Modular Neural Network

Modular Neural Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Modular Neural Network – Technology Terms