Metafile

Định nghĩa Metafile là gì?

MetafileMetafile. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Metafile - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một Metafile có thể tham khảo hai loại khác nhau của các file máy tính. Đầu tiên là một tập tin mô tả nội dung của các file khác. Đây là loại Metafile có thể chứa siêu dữ liệu, trong đó xác định một nhóm các file khác và đưa ra một bản tóm tắt của những dữ liệu chúng chứa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Metafile? - Definition

A metafile can refer to two different types of computer files. The first is a file that describes the contents of other files. This type of metafile may contain metadata, which defines a group other files and gives a summary of what data they contain.

Understanding the Metafile

Thuật ngữ liên quan

  • Metadata
  • Method

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *