Minimize

Định nghĩa Minimize là gì?

Minimizehạn chế tối đa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Minimize - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Khi bạn thu nhỏ cửa sổ, bạn giấu nó khỏi tầm nhìn. Điều này thường được thực hiện để Sắp đặt màn hình hoặc để xem các cửa sổ đang mở khác mà không đóng cửa sổ hiện hành. Trong Windows, giảm thiểu một cửa sổ sẽ tạo ra một nút cho nó trong thanh tác vụ. Trong Mac OS X, một biểu tượng cho các cửa sổ thu nhỏ được thêm vào kích thước phù hợp của dock.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Minimize? - Definition

When you minimize a window, you hide it from view. This is commonly done to unclutter the display or to view other open windows without closing the current window. In Windows, minimizing a window will create a button for it in the taskbar. In Mac OS X, an icon for the minimized window is added to the right size of the dock.

Understanding the Minimize

Thuật ngữ liên quan

  • Minification
  • Minisite

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *