Minification

Định nghĩa Minification là gì?

Minificationviệc rút gọn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Minification - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Trong khoa học máy tính, việc rút gọn là quá trình loại bỏ các yếu tố không cần thiết và viết lại mã để giảm kích thước tập tin. Nó thường được thực hiện để tài nguyên trang web, chẳng hạn như HTML, CSS, và các tập tin JavaScript. Giảm kích thước của tài nguyên web cho phép các tập tin được chuyển giao một cách nhanh chóng hơn, làm cho độ tải trang web nhanh hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Minification? - Definition

In computer science, minification is the process of removing unnecessary elements and rewriting code to reduce file size. It is commonly done to web page resources, such as HTML, CSS, and JavaScript files. Reducing the size of web resources allows the files to be transferred more quickly, making web pages load faster.

Understanding the Minification

Thuật ngữ liên quan

  • Minicomputer
  • Minimize

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *