Record

Record là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Record – Bits and Bytes

Root Directory

Root Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Root Directory – Bits and Bytes

Raw File

Raw File là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw File – File Formats

RTF

RTF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTF – File Formats

Raster Graphic

Raster Graphic là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raster Graphic – File Formats

Remote Access

Remote Access là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote Access – Technical Terms

Remote User

Remote User là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote User – Technical Terms

Rendering

Rendering là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rendering – Technical Terms

Resolution

Resolution là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Resolution – Technical Terms

Redundancy

Redundancy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Redundancy – Technical Terms

Refresh

Refresh là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Refresh – Technical Terms

Right Click

Right Click là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Right Click – Technical Terms

RIP

RIP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RIP – Technical Terms

Ripcording

Ripcording là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ripcording – Technical Terms

RJ45

RJ45 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RJ45 – Technical Terms

Row

Row là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Row – Technical Terms

RUP

RUP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RUP – Technical Terms

Refresh Rate

Refresh Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Refresh Rate – Technical Terms

Regular Expression

Regular Expression là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Regular Expression – Technical Terms

RAID

RAID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RAID – Technical Terms

Restore

Restore là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Restore – Technical Terms

RGB

RGB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RGB – Technical Terms

Recursion

Recursion là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Recursion – Technical Terms

Recursive Function

Recursive Function là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Recursive Function – Technical Terms

Read-only

Read-only là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Read-only – Technical Terms

Real Number

Real Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Real Number – Technical Terms

Real-Time

Real-Time là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Real-Time – Technical Terms

Rational Number

Rational Number là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rational Number – Technical Terms

RDF

RDF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RDF – Technical Terms

Rosetta

Rosetta là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rosetta – Software Terms

RPC

RPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RPC – Software Terms

RTE

RTE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTE – Software Terms

Ruby

Ruby là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ruby – Software Terms

Runtime

Runtime là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Runtime – Software Terms

Race Condition

Race Condition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Race Condition – Software Terms

Runtime Error

Runtime Error là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Runtime Error – Software Terms

Recycle Bin

Recycle Bin là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Recycle Bin – Software Terms

Register

Register là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Register – Software Terms

Registry

Registry là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Registry – Software Terms

Reimage

Reimage là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Reimage – Software Terms

Relational Database

Relational Database là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Relational Database – Software Terms

Remote Desktop

Remote Desktop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Remote Desktop – Software Terms

Repository

Repository là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Repository – Software Terms

Ribbon

Ribbon là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ribbon – Software Terms

Rich Text

Rich Text là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rich Text – Software Terms

Ripping

Ripping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ripping – Software Terms

Root

Root là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Root – Software Terms

Rootkit

Rootkit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rootkit – Software Terms

Raw Data

Raw Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw Data – Software Terms

RDBMS

RDBMS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RDBMS – Software Terms

Readme

Readme là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Readme – Software Terms

Router

Router là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Router – Hardware Terms

RAM

RAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RAM – Hardware Terms

RDRAM

RDRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RDRAM – Hardware Terms

Repeater

Repeater là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Repeater – Hardware Terms

Resistor

Resistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Resistor – Hardware Terms

Retina Display

Retina Display là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Retina Display – Hardware Terms

RFID

RFID là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RFID – Hardware Terms

RISC

RISC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RISC – Hardware Terms

ROM

ROM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ROM – Hardware Terms

RADCAB

RADCAB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RADCAB – Internet Terms

Ransomware

Ransomware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ransomware – Internet Terms

Reciprocal Link

Reciprocal Link là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Reciprocal Link – Internet Terms

Responsive Web Design

Responsive Web Design là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Responsive Web Design – Internet Terms

RPM

RPM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RPM – Internet Terms

RSS

RSS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RSS – Internet Terms

RTMP

RTMP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RTMP – Internet Terms

Ryuk Ransomware

Ryuk Ransomware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ryuk Ransomware – Technology Terms

Reward Path

Reward Path là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Reward Path – Technology Terms

Reverse Brute-Force Attack

Reverse Brute-Force Attack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Reverse Brute-Force Attack – Technology Terms

RDF Database

RDF Database là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RDF Database – Technology Terms

Room-Scale VR

Room-Scale VR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Room-Scale VR – Technology Terms

Restricted Boltzmann Machine (RBM)

Restricted Boltzmann Machine (RBM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Restricted Boltzmann Machine (RBM) – Technology Terms

Radiosity

Radiosity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Radiosity – Technology Terms

Red Hat Linux

Red Hat Linux là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Red Hat Linux – Technology Terms

Robert Metcalfe

Robert Metcalfe là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Robert Metcalfe – Technology Terms

Random Walk

Random Walk là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Random Walk – Technology Terms

Rectified Linear Unit (ReLU)

Rectified Linear Unit (ReLU) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rectified Linear Unit (ReLU) – Technology Terms

Rational Agent

Rational Agent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rational Agent – Technology Terms

RESTful API

RESTful API là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ RESTful API – Technology Terms

Random Forest

Random Forest là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Random Forest – Technology Terms

Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network (RNN) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Recurrent Neural Network (RNN) – Technology Terms

Robotics

Robotics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Robotics – Technology Terms

Raw Device Mapping (RDM)

Raw Device Mapping (RDM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Raw Device Mapping (RDM) – Technology Terms

Ransomware as a Service (RaaS)

Ransomware as a Service (RaaS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ransomware as a Service (RaaS) – Technology Terms

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Robotic Process Automation (RPA) – Technology Terms

Rust Programming Language

Rust Programming Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rust Programming Language – Technology Terms

Reinforcement Learning (RL)

Reinforcement Learning (RL) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Reinforcement Learning (RL) – Technology Terms

Roundtripping

Roundtripping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Roundtripping – Technology Terms

Rainbow Series

Rainbow Series là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rainbow Series – Technology Terms

Rowhammer

Rowhammer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rowhammer – Technology Terms

Range Partitioning

Range Partitioning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Range Partitioning – Technology Terms

Rubber Duck Debugging

Rubber Duck Debugging là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Rubber Duck Debugging – Technology Terms

Recursive Loop

Recursive Loop là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Recursive Loop – Technology Terms

Refresh

Refresh là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Refresh – Technology Terms