Real Number

Định nghĩa Real Number là gì?

Real NumberSố thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một số thực là bất kỳ số dương hoặc âm. Điều này bao gồm tất cả các số nguyên và tất cả số hữu tỉ và vô lý. số hữu tỉ có thể được diễn tả như một phần (ví dụ như 7/8) và số vô tỉ có thể được biểu diễn bởi một đại diện thập phân vô hạn (3,1415926535 ...). số thực bao gồm điểm số thập phân còn được gọi là số dấu chấm động, kể từ thập phân "nổi" giữa các chữ số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Real Number? - Definition

A real number is any positive or negative number. This includes all integers and all rational and irrational numbers. Rational numbers may be expressed as a fraction (such as 7/8) and irrational numbers may be expressed by an infinite decimal representation (3.1415926535...). Real numbers that include decimal points are also called floating point numbers, since the decimal "floats" between the digits.

Understanding the Real Number

Thuật ngữ liên quan

  • Readme
  • Real-Time

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *