Tebibyte

Tebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tebibyte – Bits and Bytes

Terabyte

Terabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terabyte – Bits and Bytes

Teraflops

Teraflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teraflops – Bits and Bytes

Torrent

Torrent là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Torrent – File Formats

TIFF

TIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TIFF – File Formats

Truncate

Truncate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Truncate – Technical Terms

Tweak

Tweak là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tweak – Technical Terms

Typeface

Typeface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Typeface – Technical Terms

TRIM

TRIM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TRIM – Technical Terms

Table

Table là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Table – Technical Terms

Troubleshooting

Troubleshooting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Troubleshooting – Technical Terms

Teleconference

Teleconference là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Teleconference – Technical Terms

Telehealth

Telehealth là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telehealth – Technical Terms

Terahertz

Terahertz là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terahertz – Technical Terms

Text Alignment

Text Alignment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Alignment – Technical Terms

TFTP

TFTP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TFTP – Technical Terms

Third Party

Third Party là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Third Party – Technical Terms

Thread

Thread là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thread – Technical Terms

Throughput

Throughput là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Throughput – Technical Terms

Token

Token là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Token – Technical Terms

Tracking

Tracking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tracking – Technical Terms

Telecommunications

Telecommunications là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telecommunications – Technical Terms

Target Disk Mode

Target Disk Mode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Target Disk Mode – Technical Terms

Technology Services

Technology Services là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Technology Services – Technical Terms

TWAIN

TWAIN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TWAIN – Software Terms

Typecasting

Typecasting là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Typecasting – Software Terms

Tooltip

Tooltip là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tooltip – Software Terms

Trash

Trash là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trash – Software Terms

Trojan Horse

Trojan Horse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trojan Horse – Software Terms

Tutorial

Tutorial là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tutorial – Software Terms

Text Box

Text Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Box – Software Terms

Text Editor

Text Editor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Text Editor – Software Terms

Thumbnail

Thumbnail là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thumbnail – Software Terms

Tiger

Tiger là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tiger – Software Terms

Title Bar

Title Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Title Bar – Software Terms

Toolbar

Toolbar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toolbar – Software Terms

Toolchain

Toolchain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toolchain – Software Terms

Tab

Tab là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tab – Software Terms

Task Bar

Task Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Task Bar – Software Terms

Template

Template là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Template – Software Terms

Terminal

Terminal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Terminal – Software Terms

Transistor

Transistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Transistor – Hardware Terms

Trinitron

Trinitron là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trinitron – Hardware Terms

Tape Drive

Tape Drive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tape Drive – Hardware Terms

Thunderbolt

Thunderbolt là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thunderbolt – Hardware Terms

Thyristor

Thyristor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thyristor – Hardware Terms

Toggle Key

Toggle Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toggle Key – Hardware Terms

Touchpad

Touchpad là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Touchpad – Hardware Terms

Trackball

Trackball là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trackball – Hardware Terms

Touchscreen

Touchscreen là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Touchscreen – Hardware Terms

Toslink

Toslink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toslink – Hardware Terms

Thick Client

Thick Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thick Client – Hardware Terms

Thin Client

Thin Client là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thin Client – Hardware Terms

Tablet

Tablet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tablet – Hardware Terms

TFT

TFT là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TFT – Hardware Terms

Thermistor

Thermistor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thermistor – Hardware Terms

T3

T3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ T3 – Internet Terms

Tag

Tag là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tag – Internet Terms

TCP

TCP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TCP – Internet Terms

TCP/IP

TCP/IP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TCP/IP – Internet Terms

Tunneling

Tunneling là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tunneling – Internet Terms

Tweet

Tweet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tweet – Internet Terms

Telnet

Telnet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telnet – Internet Terms

Twitter

Twitter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Twitter – Internet Terms

Trackback

Trackback là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Trackback – Internet Terms

T1

T1 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ T1 – Internet Terms

Troll

Troll là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Troll – Internet Terms

TTL

TTL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TTL – Internet Terms

Tumblr

Tumblr là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tumblr – Internet Terms

Traceroute

Traceroute là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Traceroute – Internet Terms

True Positives

True Positives là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ True Positives – Technology Terms

True Negatives

True Negatives là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ True Negatives – Technology Terms

Technical Errata

Technical Errata là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Technical Errata – Technology Terms

Textio

Textio là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Textio – Technology Terms

Test Set

Test Set là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Test Set – Technology Terms

Turnkey Security

Turnkey Security là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Turnkey Security – Technology Terms

Tag Management System (TMS)

Tag Management System (TMS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tag Management System (TMS) – Technology Terms

Training Data

Training Data là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Training Data – Technology Terms

Translation Management Software

Translation Management Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Translation Management Software – Technology Terms

Telecom Expense Management (TEM)

Telecom Expense Management (TEM) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Telecom Expense Management (TEM) – Technology Terms

Turing Complete

Turing Complete là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Turing Complete – Technology Terms

Tensor Processing Unit (TPU)

Tensor Processing Unit (TPU) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tensor Processing Unit (TPU) – Technology Terms

Theory of Computation

Theory of Computation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Theory of Computation – Technology Terms

Tree Traversal

Tree Traversal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tree Traversal – Technology Terms

TensorFlow

TensorFlow là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ TensorFlow – Technology Terms

Theoretical Computer Science

Theoretical Computer Science là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Theoretical Computer Science – Technology Terms

Technical Security (TECHSEC)

Technical Security (TECHSEC) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Technical Security (TECHSEC) – Technology Terms

Threat Intelligence

Threat Intelligence là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Threat Intelligence – Technology Terms

Thin App

Thin App là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thin App – Technology Terms

Thick App

Thick App là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thick App – Technology Terms

Tuning

Tuning là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Tuning – Technology Terms

Transparent Data Encryption (TDE)

Transparent Data Encryption (TDE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Transparent Data Encryption (TDE) – Technology Terms

Talking Trojan

Talking Trojan là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Talking Trojan – Technology Terms

Thermal Energy Storage (TES)

Thermal Energy Storage (TES) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Thermal Energy Storage (TES) – Technology Terms

Toothing

Toothing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Toothing – Technology Terms

Target Platform

Target Platform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Target Platform – Technology Terms

Transhumanism

Transhumanism là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Transhumanism – Technology Terms

Test Script

Test Script là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Test Script – Technology Terms