TFTP

Định nghĩa TFTP là gì?

TFTPTFTP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TFTP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Trivial File Transfer Protocol". TFTP là một giao thức truyền tập tin tương tự như FTP, nhưng nhiều hạn chế. Không giống như FTP, TFTP không hỗ trợ xác thực và không thể thay đổi thư mục hoặc nội dung thư mục danh sách. Do đó, nó thường được sử dụng để chuyển các tập tin cá nhân trên một mạng cục bộ. TFTP cũng có thể được sử dụng để khởi động một hệ thống máy tính từ một thiết bị lưu trữ mạng kết nối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the TFTP? - Definition

Stands for "Trivial File Transfer Protocol." TFTP is a file transfer protocol similar to FTP, but is much more limited. Unlike FTP, TFTP does not support authentication and cannot change directories or list directory contents. Therefore, it is most often used to transfer individual files over a local network. TFTP may also be used to boot a computer system from a network-connected storage device.

Understanding the TFTP

Thuật ngữ liên quan

  • TFT
  • Thermistor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *