Technology Services

Định nghĩa Technology Services là gì?

Technology ServicesDịch vụ công nghệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Technology Services - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

dịch vụ công nghệ là, không đáng ngạc nhiên, các dịch vụ có liên quan đến công nghệ. Chúng bao gồm công nghệ thông tin, hoặc CNTT, các dịch vụ, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật, mạng máy tính, quản trị hệ thống, và các dịch vụ khác. dịch vụ Internet thông thường, chẳng hạn như Web hosting, e-mail, và các trang web mạng xã hội cũng thuộc phạm vi các dịch vụ công nghệ. Do đó, khái niệm "dịch vụ công nghệ" và "dịch vụ công nghệ thông tin" (ITS) thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Technology Services? - Definition

Technology services are, not surprisingly, services that involve technology. These include information technology, or IT, services, such as technical support, computer networking, systems administration, and other services. Common Internet services, such as Web hosting, e-mail, and social networking websites also fall under the scope of technology services. Therefore, the terms "technology services" and "information technology services" (ITS) are often used interchangeably.

Understanding the Technology Services

Thuật ngữ liên quan

  • Tebibyte
  • Telecommunications

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *