Telecommunications

Định nghĩa Telecommunications là gì?

TelecommunicationsViễn thông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Telecommunications - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viễn thông, hoặc viễn thông, là việc truyền tải các tín hiệu trên một khoảng cách dài. Nó bắt đầu với việc phát minh ra điện báo vào năm 1837, tiếp theo là điện thoại vào năm 1876. chương trình phát sóng Đài phát thanh bắt đầu vào cuối những năm 1800 và các chương trình phát sóng truyền hình đầu tiên bắt đầu vào đầu những năm 1900. Ngày nay, hình thức phổ biến của viễn thông bao gồm Internet và các mạng điện thoại di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Telecommunications? - Definition

Telecommunications, or telecom, is the transmission of signals over long distances. It began with the invention of the telegraph in 1837, followed by the telephone in 1876. Radio broadcasts began the late 1800s and the first television broadcasts started in the early 1900s. Today, popular forms of telecommunications include the Internet and cellular phone networks.

Understanding the Telecommunications

Thuật ngữ liên quan

  • Technology Services
  • Teleconference

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *