APFS

APFS là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ APFS – Bits and Bytes

Archive Bit

Archive Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Archive Bit – Bits and Bytes

AIFF

AIFF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AIFF – File Formats

Animated GIF

Animated GIF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Animated GIF – File Formats

Apple

Apple là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Apple – Technical Terms

ARP

ARP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ARP – Technical Terms

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Artificial Intelligence – Technical Terms

Analog

Analog là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Analog – Technical Terms

ANSI

ANSI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ANSI – Technical Terms

ASCII

ASCII là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ASCII – Technical Terms

Aspect Ratio

Aspect Ratio là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Aspect Ratio – Technical Terms

Assistive Technology

Assistive Technology là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Assistive Technology – Technical Terms

Augmented Reality

Augmented Reality là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Augmented Reality – Technical Terms

Authentication

Authentication là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Authentication – Technical Terms

Autocomplete

Autocomplete là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Autocomplete – Technical Terms

Accessibility

Accessibility là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Accessibility – Technical Terms

Ad Hoc Network

Ad Hoc Network là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ad Hoc Network – Technical Terms

AFP

AFP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AFP – Technical Terms

Abstraction

Abstraction là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Abstraction – Technical Terms

Android

Android là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Android – Software Terms

ANR

ANR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ANR – Software Terms

Anti-Aliasing

Anti-Aliasing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Anti-Aliasing – Software Terms

Antivirus

Antivirus là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Antivirus – Software Terms

API

API là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ API – Software Terms

App

App là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ App – Software Terms

Activation Key

Activation Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Activation Key – Software Terms

Active Cell

Active Cell là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Active Cell – Software Terms

Active Directory

Active Directory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Active Directory – Software Terms

Application

Application là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Application – Software Terms

Archive

Archive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Archive – Software Terms

Array

Array là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Array – Software Terms

Access

Access là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Access – Software Terms

ACL

ACL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ACL – Software Terms

Alpha Software

Alpha Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Alpha Software – Software Terms

Alert Box

Alert Box là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Alert Box – Software Terms

Algorithm

Algorithm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Algorithm – Software Terms

Abend

Abend là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Abend – Software Terms

Adaptive Content

Adaptive Content là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Adaptive Content – Software Terms

Add-on

Add-on là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Add-on – Software Terms

AIX

AIX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AIX – Software Terms

Access Point

Access Point là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Access Point – Hardware Terms

Active-Matrix

Active-Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Active-Matrix – Hardware Terms

Adapter

Adapter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Adapter – Hardware Terms

ADC

ADC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ADC – Hardware Terms

ADF

ADF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ADF – Hardware Terms

ADSL

ADSL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ADSL – Hardware Terms

AGP

AGP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AGP – Hardware Terms

ALU

ALU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ALU – Hardware Terms

ATX

ATX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ATX – Hardware Terms

AVR

AVR là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AVR – Hardware Terms

APU

APU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ APU – Hardware Terms

Architecture

Architecture là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Architecture – Hardware Terms

ATA

ATA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ATA – Hardware Terms

Affiliate

Affiliate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Affiliate – Internet Terms

Ajax

Ajax là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ajax – Internet Terms

Apache

Apache là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Apache – Internet Terms

Applet

Applet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Applet – Internet Terms

Application Server

Application Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Application Server – Internet Terms

Archie

Archie là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Archie – Internet Terms

ASP

ASP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ASP – Internet Terms

ASP.NET

ASP.NET là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ASP.NET – Internet Terms

ATM

ATM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ATM – Internet Terms

Attachment

Attachment là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Attachment – Internet Terms

AUP

AUP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AUP – Internet Terms

Autoresponder

Autoresponder là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Autoresponder – Internet Terms

Avatar

Avatar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Avatar – Internet Terms

ActiveX

ActiveX là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ActiveX – Internet Terms

Address Bar

Address Bar là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Address Bar – Internet Terms

Adware

Adware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Adware – Internet Terms

AI Strategist

AI Strategist là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AI Strategist – Technology Terms

Attack Surface

Attack Surface là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Attack Surface – Technology Terms

Accumulator

Accumulator là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Accumulator – Technology Terms

Automation

Automation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Automation – Technology Terms

App Drawer

App Drawer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ App Drawer – Technology Terms

A2P Messaging

A2P Messaging là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ A2P Messaging – Technology Terms

Active Threat Management

Active Threat Management là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Active Threat Management – Technology Terms

Accounting as a Service (AaaS)

Accounting as a Service (AaaS) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Accounting as a Service (AaaS) – Technology Terms

Augmented Analytics

Augmented Analytics là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Augmented Analytics – Technology Terms

Autonomous Things

Autonomous Things là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Autonomous Things – Technology Terms

AWS DeepRacer

AWS DeepRacer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AWS DeepRacer – Technology Terms

Application Analyst

Application Analyst là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Application Analyst – Technology Terms

Autocomplete

Autocomplete là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Autocomplete – Technology Terms

Android Studio

Android Studio là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Android Studio – Technology Terms

Acceptable Spam Report Rate

Acceptable Spam Report Rate là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Acceptable Spam Report Rate – Technology Terms

Adaptive Resonance Theory (ART)

Adaptive Resonance Theory (ART) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Adaptive Resonance Theory (ART) – Technology Terms

Autoencoder (AE)

Autoencoder (AE) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Autoencoder (AE) – Technology Terms

Application Platform

Application Platform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Application Platform – Technology Terms

Activation Key

Activation Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Activation Key – Technology Terms

Activation Function

Activation Function là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Activation Function – Technology Terms

Access Governance

Access Governance là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Access Governance – Technology Terms

Artificial Neuron

Artificial Neuron là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Artificial Neuron – Technology Terms

Automatic Machine Learning (AutoML)

Automatic Machine Learning (AutoML) là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Automatic Machine Learning (AutoML) – Technology Terms

Ambient Backscatter

Ambient Backscatter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ambient Backscatter – Technology Terms

AdaBoost

AdaBoost là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ AdaBoost – Technology Terms

ARM Server

ARM Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ ARM Server – Technology Terms

Asymmetric Cyberattack

Asymmetric Cyberattack là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Asymmetric Cyberattack – Technology Terms

Artificial Intelligence Engineer

Artificial Intelligence Engineer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Artificial Intelligence Engineer – Technology Terms

Apriori Algorithm

Apriori Algorithm là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Apriori Algorithm – Technology Terms

Anchor Text

Anchor Text là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Anchor Text – Technology Terms