Alert Box

Định nghĩa Alert Box là gì?

Alert Boxbáo Box. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alert Box - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một hộp cảnh báo, đôi khi được gọi là hộp tin nhắn, là một cửa sổ nhỏ bật lên trên màn hình của bạn để cảnh báo bạn rằng máy tính của bạn là về để thực hiện một hoạt động với những hậu quả tiềm năng gây hại. Ví dụ, khi bạn chọn để làm trống thùng rác Recycle Bin hoặc trên máy tính của bạn, một hộp cảnh báo có thể bật lên, nói rằng "Bạn có chắc chắn bạn muốn loại bỏ vĩnh viễn các mặt hàng này?" Sau đó bạn có sự lựa chọn để chọn "OK" để xóa các mặt hàng, hoặc "Hủy" để ngăn chặn các mục từ đang được gỡ bỏ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Alert Box? - Definition

An alert box, sometimes called a message box, is a small window that pops up on your screen to warn you that your computer is about to perform an operation with potentially damaging consequences. For example, when you choose to empty the Trash or Recycle Bin on your computer, an alert box may pop up, saying "Are you sure you want to permanently remove these items?" You are then given the choice to select "OK," to delete the items, or "Cancel," to prevent the items from being removed.

Understanding the Alert Box

Thuật ngữ liên quan

  • Ajax
  • Algorithm

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *