PDU

PDU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDU – Bits and Bytes

Pebibyte

Pebibyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pebibyte – Bits and Bytes

Petabyte

Petabyte là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petabyte – Bits and Bytes

Petaflops

Petaflops là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Petaflops – Bits and Bytes

PostScript

PostScript là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PostScript – File Formats

Page Layout

Page Layout là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Layout – File Formats

PDF

PDF là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDF – File Formats

PNG

PNG là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PNG – File Formats

Platform

Platform là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Platform – Technical Terms

Podcast

Podcast là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Podcast – Technical Terms

Port

Port là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Port – Technical Terms

Power User

Power User là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Power User – Technical Terms

PPI

PPI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPI – Technical Terms

PPM

PPM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPM – Technical Terms

Pretest

Pretest là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pretest – Technical Terms

Primary Key

Primary Key là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Primary Key – Technical Terms

Progressive Scan

Progressive Scan là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Progressive Scan – Technical Terms

Push

Push là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Push – Technical Terms

Password

Password là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Password – Technical Terms

Peopleware

Peopleware là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Peopleware – Technical Terms

Phreaking

Phreaking là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Phreaking – Technical Terms

Piconet

Piconet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Piconet – Technical Terms

Pixel

Pixel là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pixel – Technical Terms

Plagiarism

Plagiarism là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Plagiarism – Technical Terms

Passcode

Passcode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Passcode – Technical Terms

Passphrase

Passphrase là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Passphrase – Technical Terms

Page Fault

Page Fault là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Fault – Technical Terms

Page Orientation

Page Orientation là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page Orientation – Technical Terms

PAN

PAN là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PAN – Technical Terms

Parity

Parity là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parity – Technical Terms

Parity Bit

Parity Bit là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parity Bit – Technical Terms

Parse

Parse là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parse – Technical Terms

Partition

Partition là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Partition – Technical Terms

Programming Language

Programming Language là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Programming Language – Software Terms

Proprietary Software

Proprietary Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Proprietary Software – Software Terms

Pseudocode

Pseudocode là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pseudocode – Software Terms

Public Domain

Public Domain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Public Domain – Software Terms

PUM

PUM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PUM – Software Terms

PUP

PUP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PUP – Software Terms

Python

Python là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Python – Software Terms

Parameter

Parameter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parameter – Software Terms

PascalCase

PascalCase là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PascalCase – Software Terms

Paste

Paste là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Paste – Software Terms

Path

Path là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Path – Software Terms

Perl

Perl là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Perl – Software Terms

Piracy

Piracy là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Piracy – Software Terms

Plain Text

Plain Text là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Plain Text – Software Terms

Prebinding

Prebinding là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Prebinding – Software Terms

Process

Process là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Process – Software Terms

Plug-in

Plug-in là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Plug-in – Software Terms

Pop-Up

Pop-Up là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pop-Up – Software Terms

Portable Software

Portable Software là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Portable Software – Software Terms

PowerPoint

PowerPoint là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PowerPoint – Software Terms

Processing

Processing là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Processing – Software Terms

Program

Program là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Program – Software Terms

PROM

PROM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PROM – Hardware Terms

PPGA

PPGA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPGA – Hardware Terms

PRAM

PRAM là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PRAM – Hardware Terms

Primary Memory

Primary Memory là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Primary Memory – Hardware Terms

Print Server

Print Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Print Server – Hardware Terms

Printer

Printer là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Printer – Hardware Terms

Processor

Processor là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Processor – Hardware Terms

Processor Core

Processor Core là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Processor Core – Hardware Terms

Projector

Projector là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Projector – Hardware Terms

Plotter

Plotter là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Plotter – Hardware Terms

Plug and Play

Plug and Play là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Plug and Play – Hardware Terms

PS/2

PS/2 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PS/2 – Hardware Terms

PMU

PMU là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PMU – Hardware Terms

PoE

PoE là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PoE – Hardware Terms

POST

POST là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ POST – Hardware Terms

Power Cycle

Power Cycle là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Power Cycle – Hardware Terms

Power Supply

Power Supply là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Power Supply – Hardware Terms

PCI

PCI là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PCI – Hardware Terms

PCI Express

PCI Express là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PCI Express – Hardware Terms

PCI-X

PCI-X là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PCI-X – Hardware Terms

PCMCIA

PCMCIA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PCMCIA – Hardware Terms

PDA

PDA là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PDA – Hardware Terms

Peripheral

Peripheral là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Peripheral – Hardware Terms

Pipeline

Pipeline là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pipeline – Hardware Terms

Passive-Matrix

Passive-Matrix là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Passive-Matrix – Hardware Terms

PC

PC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PC – Hardware Terms

PCB

PCB là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PCB – Hardware Terms

Parallel Port

Parallel Port là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parallel Port – Hardware Terms

Payload

Payload là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Payload – Internet Terms

Permalink

Permalink là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Permalink – Internet Terms

Personal URL

Personal URL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Personal URL – Internet Terms

Page View

Page View là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Page View – Internet Terms

Parked Domain

Parked Domain là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Parked Domain – Internet Terms

P2P

P2P là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ P2P – Internet Terms

Packet

Packet là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Packet – Internet Terms

Proxy Server

Proxy Server là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Proxy Server – Internet Terms

Ping

Ping là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Ping – Internet Terms

Pinterest

Pinterest là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Pinterest – Internet Terms

PON

PON là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PON – Internet Terms

POP3

POP3 là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ POP3 – Internet Terms

Portal

Portal là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Portal – Internet Terms

Primitive

Primitive là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ Primitive – Internet Terms

PPC

PPC là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPC – Internet Terms

PPL

PPL là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPL – Internet Terms

PPP

PPP là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của từ PPP – Internet Terms