Page Fault

Định nghĩa Page Fault là gì?

Page FaultLỗi trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Page Fault - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một lỗi trang xảy ra khi một nỗ lực chương trình để truy cập vào một khối bộ nhớ mà không được lưu trữ trong bộ nhớ vật lý, hoặc RAM. Các lỗi thông báo cho hệ điều hành mà nó phải xác định vị trí dữ liệu trong bộ nhớ ảo, sau đó chuyển thông tin từ thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như một HDD hoặc SSD, với RAM hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Page Fault? - Definition

A page fault occurs when a program attempts to access a block of memory that is not stored in the physical memory, or RAM. The fault notifies the operating system that it must locate the data in virtual memory, then transfer it from the storage device, such as an HDD or SSD, to the system RAM.

Understanding the Page Fault

Thuật ngữ liên quan

  • Packet
  • Page Layout

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *