Futurology

Futurology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuzzy logic

Fuzzy logic là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuzzy search

Fuzzy search là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Futures exchange

Futures exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Futures market

Futures market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Futures contract

Futures contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Futures contract multiple

Futures contract multiple là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future value of an annuity

Future value of an annuity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Futures

Futures là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future value

Future value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future interest

Future interest là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future performance

Future performance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Furthest out

Furthest out là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future advances clause

Future advances clause là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future backward

Future backward là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future cost

Future cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Future increase option

Future increase option là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Furlong

Furlong là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Furlough

Furlough là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fugitive material

Fugitive material là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fulfillment

Fulfillment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fulfillment center

Fulfillment center là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funnel experiment

Funnel experiment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funnel sinking fund

Funnel sinking fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fur and jewelry floater

Fur and jewelry floater là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fungi

Fungi là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fungible

Fungible là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fungicide

Fungicide là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fungus

Fungus là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funds

Funds là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funds transfer

Funds transfer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel surcharge

Fuel surcharge là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel tax credit

Fuel tax credit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fugitive emission

Fugitive emission là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding risk

Funding risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel cell

Fuel cell là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel efficiency

Fuel efficiency là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel oil

Fuel oil là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fundraising

Fundraising là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding gap

Funding gap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding level

Funding level là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding operations

Funding operations là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding Agreement

Funding Agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Funding cost

Funding cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frustration

Frustration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frustration of contract

Frustration of contract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

FTP site

FTP site là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

FTSE 100

FTSE 100 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fuel

Fuel là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frozen asset

Frozen asset là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frozen collateral

Frozen collateral là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frugalista

Frugalista là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fruit and tree doctrine

Fruit and tree doctrine là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fruition

Fruition là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frozen account

Frozen account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frontage

Frontage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frontier markets

Frontier markets là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frontier worker

Frontier worker là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fronting loan

Fronting loan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front matter

Front matter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front office

Front office là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front fee

Front fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front footage

Front footage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front line management

Front line management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front line operators

Front line operators là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front loaded lease

Front loaded lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front loaded policy

Front loaded policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end loading

Front end loading là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end ratio

Front end ratio là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end separation

Front end separation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end specifications

Front end specifications là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front company

Front company là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front desk

Front desk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end

Front end là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end application

Front end application là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front-end fee

Front-end fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front end load

Front end load là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frivolous position

Frivolous position là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Front

Front là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fringe benefit

Fringe benefit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fringe time

Fringe time là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frivolous

Frivolous là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frivolous appeal

Frivolous appeal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frivolous defense

Frivolous defense là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friendly suit

Friendly suit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friendly takeover

Friendly takeover là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friendster

Friendster là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friendly loan

Friendly loan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friendly settlement

Friendly settlement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Friable

Friable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frictional unemployment

Frictional unemployment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Fresh water

Fresh water là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frequency schedule

Frequency schedule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frequent flier

Frequent flier là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Frequent flier program

Frequent flier program là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh