Frictional unemployment

Định nghĩa Frictional unemployment là gì?

Frictional unemploymentThất nghiệp ma sát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frictional unemployment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thất nghiệp tạm thời phát sinh từ việc trễ thời gian không thể tránh khỏi trong hoạt động của thị trường lao động, chẳng hạn như thời gian thực hiện trong việc di chuyển từ một công việc khác.

Definition - What does Frictional unemployment mean

Temporary unemployment arising out of the inevitable time lags in the functioning of labor markets, such as the time taken in moving from one job to another.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *