52-week high

52-week high là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

52-week low

52-week low là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

529 plan

529 plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

5S

5S là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

7 x 24

7 x 24 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

7S

7S là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

48-hour rule

48-hour rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

5 Whys

5 Whys là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

500 investor rule

500 investor rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

500 shareholder threshold

500 shareholder threshold là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

30-day letter

30-day letter là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

360 degree branding

360 degree branding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

360 degree feedback

360 degree feedback là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

3D Printing

3D Printing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

3D representation

3D representation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

40 40 20 rule

40 40 20 rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

401(h) trust

401(h) trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

401(k) payable

401(k) payable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

401(k) plan

401(k) plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

403(b) plan

403(b) plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

12B-1 plan

12B-1 plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

2 sample T test

2 sample T test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

218 Agreement

218 Agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

24-hour care coverage

24-hour care coverage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

24 x 7

24 x 7 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

3 C’s model

3 C’s model là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1040a

1040a là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1099-B

1099-B là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1099-DIV

1099-DIV là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1099-INT

1099-INT là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1099-R

1099-R là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

12b-1 fee

12b-1 fee là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

12b-1 mutual fund

12b-1 mutual fund là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1 sample sign test

1 sample sign test là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

1035 exchange

1035 exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh