1040a

Định nghĩa 1040a là gì?

1040a1040A. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 1040a - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phiên bản của mẫu đơn khai thuế thu nhập IRS 1040, được sử dụng bởi một số cá nhân. Để có đủ điều kiện để nộp tờ khai thuế đơn giản hóa này, một filer cá nhân phải đáp ứng tiêu chí cụ thể. Trong số các tiêu chí này không được sở hữu một doanh nghiệp, không itemizing khấu trừ và có thu nhập chịu thuế ít hơn $ 100,000. tài liệu thuế này cũng đôi khi được gọi là Mẫu Ngắn thuế thu nhập. Xem thêm 1040EZ.

Definition - What does 1040a mean

A version of the IRS 1040 income tax filing form, used by certain individuals. In order to be eligible to file this simplified tax form, an individual filer must meet specific criteria. Among these criteria are not owning a business, not itemizing deductions and having a taxable income of less than $100,000. This tax document is also sometimes referred to as the Income Tax Short Form. See also 1040EZ.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *