Actual value

Định nghĩa Actual value là gì?

Actual valueGiá trị thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual value - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị hàng hóa nhập khẩu tính trên cơ sở giá trị của hàng hóa tương tự và tuyên bố cho các mục đích hải quan.

Definition - What does Actual value mean

Value of imported goods computed on the basis of the value of similar goods and declared for customs purposes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *