Molybdenum (Mo)

Molybdenum (Mo) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mom and pop investors

Mom and pop investors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Molecular sieve

Molecular sieve là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Molasses

Molasses là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mold

Mold là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mole

Mole là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mohs’ hardness scale

Mohs’ hardness scale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Moisture content

Moisture content là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modulus

Modulus là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modus operandi

Modus operandi là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material weakness

Material weakness là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materialism

Materialism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materiality

Materiality là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materials handling

Materials handling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materials inventory

Materials inventory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materials management

Materials management là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Materials planning

Materials planning là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material overhead

Material overhead là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material price standard

Material price standard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material quality standard

Material quality standard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material recovery

Material recovery là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material information

Material information là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material man

Material man là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material misrepresentation

Material misrepresentation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mate’s receipt

Mate’s receipt là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material

Material là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material alteration

Material alteration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material breach

Material breach là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material contract terms

Material contract terms là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material cost

Material cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material evidence

Material evidence là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Material fact

Material fact là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master trust

Master trust là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

MasterCard

MasterCard là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Matching principle

Matching principle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Matching rule

Matching rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master policy

Master policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master record

Master record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master’s degree

Master’s degree là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master servant rule

Master servant rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master distributorship

Master distributorship là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master franchise

Master franchise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master labor agreement

Master labor agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master lease

Master lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master limited partnership

Master limited partnership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master mortgage

Master mortgage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master plan

Master plan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master planned community

Master planned community là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master budget

Master budget là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass flow rate

Mass flow rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass market

Mass market là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass marketing

Mass marketing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass media

Mass media là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass merchandise

Mass merchandise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass merchandiser

Mass merchandiser là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass merchandising

Mass merchandising là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Massaging the figures

Massaging the figures là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master agreement

Master agreement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master and servant

Master and servant là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master bill of lading

Master bill of lading là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master Black Belt (MBB)

Master Black Belt (MBB) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Master brand

Master brand là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass communications

Mass communications là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Mass customization

Mass customization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Martingdale

Martingdale là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Marxism

Marxism là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Marxist

Marxist là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Markup

Markup là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Markup language

Markup language là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Markup pricing

Markup pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Marquee asset

Marquee asset là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Married put

Married put là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Marshalling of assets

Marshalling of assets là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Martensite

Martensite là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Module

Module là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modular bill of materials

Modular bill of materials là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modular contracts

Modular contracts là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modularity

Modularity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modulating

Modulating là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modulation

Modulation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modular

Modular là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modified gross lease

Modified gross lease là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modified life policy

Modified life policy là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modified community rating

Modified community rating là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Modified duration

Modified duration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh