Advice for advising bank

Định nghĩa Advice for advising bank là gì?

Advice for advising bankLời khuyên cho tư vấn cho ngân hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advice for advising bank - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin từ một ngân hàng phát hành để các ngân hàng thông báo.

Definition - What does Advice for advising bank mean

Communication from an issuing bank to the advising bank.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *