218 Agreement

Định nghĩa 218 Agreement là gì?

218 Agreement218 Hiệp định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 218 Agreement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận không thể thu hồi được ủy quyền bởi Mục 218 của Đạo Luật An Sinh Xã Hội giữa mỗi tiểu bang cá nhân và Cục An Sinh Xã Hội để cung cấp nhân viên chính quyền tiểu bang và địa phương với độ che phủ An Sinh Xã Hội và Medicare cùng cung cấp cho người lao động trong khu vực tư nhân.

Definition - What does 218 Agreement mean

An irrevocable agreement authorized by Section 218 of the Social Security Act between each individual state and the Social Security Administration to provide state and local government employees with the same Social Security and Medicare coverage provided to employees in the private sector.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *