2 sample T test

Định nghĩa 2 sample T test là gì?

2 sample T test2 mẫu thử nghiệm T. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 2 sample T test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp để kiểm tra giả thuyết null trong một thí nghiệm thống kê. Một thử nghiệm T 2 mẫu có thể được ghép nối, trong trường hợp các mẫu thử nghiệm bao gồm các cặp phù hợp các điểm dữ liệu mà nhằm giảm tiếng ồn, hoặc lẻ, trong trường hợp thí nghiệm so sánh hai mẫu tách biệt với hai quần thể đang được thử nghiệm.

Definition - What does 2 sample T test mean

A method for testing the null hypothesis in a statistical experiment. A 2 sample T test may be paired, in which case the tested sample consists of matched pairs of data points in order to reduce noise, or unpaired, in which case the experiment compares two separate samples from the two populations being tested.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *