3 C’s model

Định nghĩa 3 C's model là gì?

3 C's modelMô hình 3 C. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3 C's model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mô hình kinh doanh phát triển bởi kinh doanh và chiến lược của công ty, Kenichi Ohmae, mà chỉ ra ba yếu tố then chốt cho sự thành công: công ty, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Còn được gọi là tam giác chiến lược.

Definition - What does 3 C's model mean

Business model developed by business and corporate strategist, Kenichi Ohmae, which indicates three key factors for success: corporation, customer, competitors. Also called strategic triangle.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *