529 plan

Định nghĩa 529 plan là gì?

529 plan529 kế hoạch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 529 plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược đầu tư cho các cá nhân có nhu cầu để tiết kiệm tiền cho chi phí đại học cho con cái của họ. Mỗi tiểu bang có những quy định khác nhau cho các kế hoạch dựa trên các trường học hoặc cao đẳng tham gia.

Definition - What does 529 plan mean

An investment strategy for individuals who wish to save money for college expenses for their children. Each state has different rules for the plan based on participating schools or colleges.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *