7S

Định nghĩa 7S là gì?

7S7S. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 7S - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mô hình quản lý chiến lược dựa trên hiệu trưởng quản lý Nhật Bản đầu tiên được phổ biến trong cuốn sách bán chạy nhất Tom Phêrô, "In Search of Excellence." Xuất phát từ quan sát thực hiện của công ty rất thành công Nhật Bản, tất cả bảy yếu tố - chiến lược, cơ cấu, hệ thống, phong cách, nhân viên, mục tiêu và kỹ năng tiêu sau - phải được quản lý với hiệu quả tương đương.

Definition - What does 7S mean

A strategic management model based on Japanese management principals first made popular in Tom Peter's bestselling book, "In Search of Excellence." Derived from observations made of highly successful Japanese companies, all seven factors - strategy, structure, systems, style, staff, superordinate goals and skills - must be managed with equal effectiveness.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *