24 x 7

Định nghĩa 24 x 7 là gì?

24 x 724 x 7. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 24 x 7 - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách số để chỉ ra rằng một doanh nghiệp thường luôn mở 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. cũng viết là 7 x 24.

Definition - What does 24 x 7 mean

Numerical way to indicate that a business is normally always open 24 hours a day, 7 days a week. Written also as 7 x 24.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *