1 sample sign test

Định nghĩa 1 sample sign test là gì?

1 sample sign test1 bài kiểm tra dấu hiệu mẫu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 1 sample sign test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thử nghiệm sử dụng để xác định xem giả thuyết null trong một thí nghiệm thống kê, trong đó nêu rằng một giá trị ngẫu nhiên từ một quần thể có cơ hội bình đẳng là trên hoặc dưới một giá trị nhất định, nên được chấp nhận hoặc từ chối. Kiểm tra giả thuyết cho phép thí nghiệm để xác định xem biến có ảnh hưởng có ý nghĩa vào kết quả của một quá trình. Còn được gọi là một mẫu thử nghiệm dấu.

Definition - What does 1 sample sign test mean

A test used to determine whether the null hypothesis in a statistical experiment, which states that a random value from a population has an equal chance of being above or below a specified value, should be accepted or rejected. Testing the null hypothesis allows experimenters to determine whether the variable has a meaningful influence on the outcome of a process. Also called one-sample sign test.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *