500 investor rule

Định nghĩa 500 investor rule là gì?

500 investor ruleQuy tắc 500 nhà đầu tư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 500 investor rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nguyên tắc giao dịch chứng khoán Ủy ban rằng nhiệm vụ nộp thông tin tài chính đối với SEC bởi một công ty với hơn 500 nhà đầu tư cá nhân và có hơn 10 triệu $ trong tài sản công ty.

Definition - What does 500 investor rule mean

A Securities Exchange Commission rule that mandates the filing of financial information to the SEC by a company with over 500 individual investors and having over $10 million in company assets.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *