401(k) plan

Định nghĩa 401(k) plan là gì?

401(k) plan401 (k). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 401(k) plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình lợi ích người lao động sử dụng lao động tài trợ hỗ trợ bởi các mã số thuế của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch này, một số lượng hạn chế của một nhân viên là trước thuế lương được gửi vào kế hoạch nghỉ hưu hoãn thuế nơi nó tích lũy miễn thuế. Rút tiền do người lao động trước khi người đó đạt đến tuổi 59 tuổi rưỡi năm thu hút phạt trừ một số trường hợp khó khăn.

Definition - What does 401(k) plan mean

Employer-sponsored employee benefit scheme supported by the US tax code. Under this plan, a limited amount of an employee's before-tax salary is deposited into tax-deferred retirement plan where it accumulate free of tax. Withdrawals by the employee before he or she reaches the age of 59½ years attract penalties except in certain cases of hardship.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *