360 degree branding

Định nghĩa 360 degree branding là gì?

360 degree branding360 thương hiệu độ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 360 degree branding - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiếp thị hoạt động mà đưa vào danh cân nhắc thương hiệu và có một cách tiếp cận toàn diện để các thương hiệu được trình bày tại tất cả các điểm tiếp xúc của người tiêu dùng.

Definition - What does 360 degree branding mean

Marketing activities which take into consideration brand identity and take an inclusive approach so that the brand is presented at all points of consumer contact.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *